با کمتر از 48 ساعت زمان برای جهش و ادعای زمین Otherside، در اینجا محاسبات آمده است -بی ریل