تماشا کنید: Ashwini Vaishnaw اولین تماس 5G را در هند برقرار می کند -بی ریل