واکنش نیکات زارین پس از قهرمانی در مسابقات جهانی بوکس-اخبار ورزشی، اول پست -بی ریل