ویدئویی نشان می دهد که پلیس در میان تیراندازی از ورود والدین به مدرسه تگزاس جلوگیری می کند -بی ریل