دینا سانیچار، ال نینو که الهام‌بخش «El libro de la selva» است -بی ریل