استفاده از بازاریابی رسانه های اجتماعی برای جلب نظر نسل های جوان -بی ریل