کمپین هماهنگ ضد ترامپ در اینستاگرام پدیدار شد: مطالعه -بی ریل