سیاستمداران آمریکایی در میان نگرانی های مربوط به پروتکل وارد ایرلند شدند -بی ریل