وزارت خارجه – تبلیغات اوکراین – تلاش بی بی سی برای فروش شایعات تلگرامی که بی معنی است -بی ریل