دودای لهستان به نمایندگان پارلمان در کیف می گوید: اوکراین باید «آینده خود را خودش تصمیم بگیرد» – POLITICO -بی ریل