توییتر در حال برنامه ریزی برای حذف یکی از ویژگی های اصلی خود است -بی ریل