توییتر در حال بازگرداندن جدول زمانی زمانی است -بی ریل