مدیر عامل توییتر معتقد است تعداد فالوورها بی معنی است -بی ریل