“اینها مردم او هستند”: داخل واحد گشت مرزی نخبه که ترامپ به پورتلند فرستاد | پورتلند -بی ریل