منتقد فیلم کفشش را (به معنای واقعی کلمه) روی «تاپ گان: ماوریک» می خورد -بی ریل