دست کم گرفته شده ترین مهارت در آرسنال یک بازاریاب: مشاهده – بی ریل