ملزومات برای رهبری از راه دور در فرهنگ خلاق – بی ریل