گزارش‌های چت «اتاق جنگ» ترا تلگرام، جرقه‌های بحث و گفتگوی اجتماعی را برمی‌انگیخت که برخی گزارش‌ها گم شده‌اند -بی ریل