تلگرام تایید کرد که سطح Premium در این ماه با ویژگی‌های اضافی عرضه می‌شود -بی ریل