نکات و ترفندهای تلگرام: پیام ها را بر اساس تاریخ حذف کنید، در اینجا نحوه حذف پیام ها آمده است -بی ریل