تلگرام تأیید می کند که در این ماه یک زیرمجموعه پریمیوم به نام TechCrunch راه اندازی خواهد کرد -بی ریل