تلگرام: ظاهراً به لطف کد وب‌سایت جدید، شواهد بیشتری از سطح جدید «Premium» آشکار شده است. -بی ریل