تلگرام برنامه‌های خود را برای معرفی اشتراک پولی «Premium» با ویژگی‌های اضافی تأیید می‌کند -بی ریل