تلگرام تایید کرد که اشتراک Premium در این ماه راه اندازی می شود – Phandroid – Cybermark Solutions -بی ریل