تلگرام باکال هادیرکان فیتور بارو، لایانان برلنگگانان پرمیوم -بی ریل