سازندگان محتوای نوجوان (هنوز) در برابر قلدری آسیب پذیر هستند – بی ریل