تد کروز بار دیگر کاملاً خود را در توییتر تحقیر می کند – این بار با یک توییت Elmo -بی ریل