بزرگترین رقیب جدید Substack درآمد سازندگان مشخص شده است – بی ریل