Ssun Biki، ویدیو و عکس های ویروسی در توییتر، تلگرام و ردیت -بی ریل