اسکوئر انیکس نمی دانست چگونه از استودیوهای غربی خود سود ببرد -بی ریل