لبخند آدیتیا تاکری در هنگام استعفای اودهاو، شوخی‌های راهول گاندی را در شبکه‌های اجتماعی بازگرداند. -بی ریل