شریکا جکسون الین تامپسون-هرا را در 200 متر شکست داد. رکورد جدید Meet را تنظیم می کند – YARDHYPE -بی ریل