سمنتارا اوجی کوبا، تلگرام باکال هادیرکان لایانان برلنگگانان پرمیوم -بی ریل