راج کوندرا در روز تولد همسر شیلپا شتی به توییتر باز می گردد -بی ریل