روش اثبات شده برای رتبه بندی موجود خود در گوگل – بی ریل