چرا نباید به یکباره در همه رسانه های اجتماعی پست بگذارید و در عوض چه کاری باید انجام دهید؟ – بی ریل