کارگردان هنری Pokemon Sword and Shield برای تشکیل استودیوی مستقل جدید ترک می‌کند -بی ریل