جوایز خالق پینترست، سازندگان را ثروتمند می کند – بی ریل