در داخل معبد وسیع غذا و نوشیدنی ایتالیایی منطقه خلیج -بی ریل