تلگرام تاییدیه ی حق بیمه برای این موضوع را تایید می کند -بی ریل