مطالعه نشان می دهد که بیش از 55 درصد محتوای ضد مسلمانان در توییتر از هند می آید -بی ریل