نوشیدنی های غیر الکلی به طور جدی نام تجاری دوپ دارند – بی ریل