هیچ کس در مورد تکان دهنده ای که سازندگان محتوای قلدری با آن مواجه می شوند صحبت نمی کند – بی ریل