قاتل مظنون به دنبال تعرض توسط زندانیان در دادگاه حاضر شد – اخبار سرگرمی، فرست پست -بی ریل