“آتش نشان ها کجان؟؟؟” – M’sians پوستر دولت برای “Hari Bomba” را مسخره می کنند -بی ریل