مریخ نورد کنجکاوی ناسا برج های سنگی پیچ خورده عجیبی را در مریخ مشاهده می کند -بی ریل