آیا آموزش بازاریابی با رسانه های اجتماعی همگام است؟ – بی ریل