یافته‌های مطالعه، قانونی‌سازی ماری‌جوانا، بازاریابی حشیش در اینستاگرام را تغییر داده است -بی ریل