حملات به «پری دریایی کوچک» و «پادشاه زن» با تحقیر زنان سیاه‌پوست متحد می‌شوند – Andscape -بی ریل