جرثقیل بزرگ برای پروژه ناشناس به پارک آبی ساحل بلیزارد دیزنی می رسد -بی ریل